Youtube

Duet Miki & Wiki L4D Gameplay

Dead by Daylight Gameplay

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCk7RwOhGGzxpf8Q0iidHRMoStrDsd6Nv&v=LIMlkoNdUCc[/embedyt]

 

Rocket League Gameplay z kolegami

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCk7RwOhGGzwH7v-uAd0jg1tl3UpVeLyH&v=_qYlwutVs64[/embedyt]

 

Apex Legends Gameplay

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCk7RwOhGGzwlXkpeeOXgJAwwGHE_VYBW&v=c-h4191hO2k[/embedyt]

 

The Binding of Isaac: Afterbirth

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLCk7RwOhGGzyMTs_T-1sio8yCWnD4AkTe&v=qDwJRO1NqNo[/embedyt]